Робоча група з формування Концепції союза

Для розробки, обговорення та прийняття основоположного документа в рамках Громадської спілки «НАРОДНА ВЛАДА» створена Робоча група у складі :

 

1. Матрій Андрій Климентійович (м.Запоріжжя)

2. Єзерський Володимир Борисович (м.Одеса)

3. Мельник Павло Олександрович (м.Луцьк)

4. Кузнєцов Яків Андрійович (м.Запоріжжя)

Кожен бажаючий може приєднатися до групи та приймати активну участь у її засіданнях. З метою забезпечення конструктивної взаємодії один з одним, учасники групи свідомо вирішили використовувати наступні універсальні правила:

  • перше правило - кожен учасник групи несе відповідальність за наміри (!) та свою діяльність.
  • друге правило - чітко сформульована мета (особиста/спільна) мае бути відкрита і зрозуміла оточуючим.
  • третє правило - колективна діяльність спрямована на досягнення поставленої спільної мети.
  • черверте правило - індивідуальна ініціатива не повинна перешкоджати досягненню спільної мети.
  • п'яте правило - жодна з ініціатив не повинні забороняти діяльності інших.

Регламент:

Засідання групи відбуваються у режимі голосових конференцій на сервері Mumble - http://narodna-vlada.org/kontakti/golosovij-server, щоп'ятниці об 19:00.

Для початку робочого процесу та обговорення пропонується ознайомитись з проектом Концепції:


Засади організації народовладдя

 

Глосарій

 

Концепціягенеральний задум, що визначає стратегію дій при здійсненні реформ, проектів, планів, програм.

Місія – чітко виражена причина існування організації.

Мета – усвідомлений образ предвосхищаемого та бажаного результату, на досягнення якого спрямована діяльність.

Принцип – першооснова, через яку приймаються рішення і вибудовується діяльність людини (організації).

Правило – вимога для виконання якихось умов (норми поведінки) всіма учасниками.

Влада це здатність підкоряти своїй волі (впливу) людей або впливати на події (процеси, явища) в бажаному напрямку.

Правове підґрунтя

Правовою основою будь-якого об’єднання громадян є виключно Конституція України, яка має пряму дію, відображає головні права і свободи людей, механізми і принципи їх реалізації, забезпечення та гарантування.

Рух ошуканих громадян

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу (народовладдя) безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Головним обов’язком держави є забезпечення прав та свобод людей.

Критерієм оцінки діяльності держави (здійснення народовладдя) є стан забезпечення прав та свобод людей, який визначається виключно народом, а не державою.

Учасниками Руху ошуканих громадян є фізичні особи, законні права яких порушені внаслідок неправомірних дій або бездіяльності органів державної влади і державного управління, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Участь в Русі, як і наявність у людей законних прав окремого підтвердження, фіксації та формалізації не потребує. Існування Руху констатується, як і людей, чиї права порушені.

Як права і свободи, Рух не має ніякого політичного, національного або релігійного забарвлення. Учасник Руху вправі дотримуватися будь-яких поглядів, переконань, уподобань або симпатій і намагатися знайти прихильників (однодумців) та відстоювати власні інтереси, якщо ці дії не порушують права і свободи інших громадян. Захист законних прав і свобод всіх людей без винятку є головною ідеологією Руху. Кожен учасник Руху вправі очікувати такого ставлення до себе, яке пропонує іншим.

Рух ошуканих громадян є соціальним підґрунтям (платформою) Громадської спілки «Народна влада».

Громадська спілка «Народна влада»

Громадська спілка «Народна влада» (Спілка) - це форма самоорганізації громадян, в якій народ здійснює владу безпосередньо і головною метою якої є створення демократичної української держави, здатної забезпечити реалізацію і захист прав своїх громадян, сталий розвиток людини і суспільства.

Спілка не є юридичною особою, своє існування у встановленому державою порядку не реєструє, а діяльність не формалізує.

Завдання спілки полягає в об’єднанні своїх членів та координації їх діяльності для досягнення спільної мети шляхом розробки нових і впровадження існуючих форм народовладдя.

Членами Спілки можуть бути громадяни, які публічно заявили про порушення своїх прав і свобод та готові їх відстоювати усіма можливими засобами, як то передбачає Конституція України.

Облік членів Спілки здійснюється в уніфікованому Реєстрі ошуканих громадян України (Реєстр), який утворюється і функціонує відповідно до окремого Положення. Реєстр є статистичним органом Спілки, ведеться уповноваженою особою в електронному і паперовому вигляді, відкритий для громадян, їх об’єднань, інших установ чи державних органів, слугує формальною основою для об’єднання громадян за інтересами (порушеними правами), обміну досвідом, здійснення аналітичної та іншої діяльності.

Членами Спілки можуть бути інші громадяни, які згодні з метою її створення і цілями діяльності.

Членство в Спілці добровільне, таке, що не позбавляє права на участь в інших об’єднаннях громадян, органах державної влади і місцевого самоврядування.

Управління Спілкою та Рухом

Єдиною формою управління Спілкою і Рухом є координація діяльності на принципах зворотного зв’язку і повної (абсолютної) відкритості, що забезпечує дієвий контроль громадськості за досягненням оголошеної мети і цілей.

Спілка може мати кілька органів управління (координації), які здійснюють свою діяльність за територіальним і функціональним принципом. Органи управління Спілки мають форму громадських організацій, зареєстрованих або не зареєстрованих державою у встановленому законом порядку зі статусом юридичних осіб або без.

Територіальні відділення та функціональні утворення можуть мати свої органи управління.

Участь у роботі керівних органів Спілки здійснюється, як правило, на безоплатній основі, добровільно. Ніхто не може бути примушений до участі у діяльності Спілки та її керівних органів. Рішення керівних органів не є обов’язковими. Вони приймаються до виконання членами Спілки та учасниками Руху, іншими громадянами добровільно з огляду на їх логічність, обґрунтованість і доцільність.

Відносини з громадянами та їх обєднаннями

Спілка відкрита до спілкування з громадянами без будь-яких умов чи обмежень. Адекватна реакція на звернення громадян гарантується в обсязі повноважень, розуміння і відповідальності органу, члена або представника Спілки, якому це звернення було адресовано.

Спілка взаємодіє на рівних з іншими громадськими організаціями та об’єднаннями у взаємосприятливих формах незалежно від їх правового статусу чи реєстрації. Для координації діяльності Спілки з іншими об’єднаннями громадян можуть утворюватися відповідні координуючі органи, рішення (рекомендації) яких мають дорадчий характер і виконуються добровільно.

Влада, класова боротьба, народно-визвольний рух

З огляду на те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу (народовладдя) безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, боротьба за владу не є ціллю Спілки.

Одним із завдань спілки є створення таких умов і організація такого впливу на існуючі органи державної влади і місцевого самоврядування, за яких вони не зможуть діяти інакше, як в спосіб і чином, що передбачені Конституцією України. Реалізація цього завдання гарантує забезпечення реалізації та захисту прав і свобод не лише членів Спілки і учасників Руху, а й всіх громадян України.

Спілка готова співпрацювати з державою та сприяти її діяльності у всіх можливих формах якщо держава легітимна, діє в межах Конституції України і відкрита до такого співробітництва. Спілка не втручається в діяльність держави доки дії (бездіяльність) держави відповідають чинному законодавству.

Легітимність держави означає, що вона (органи державної влади і державного управління, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи) набула владу і здійснює свою діяльність від імені більшості (50 % + 1) народу України. Громадяни, які з поважних причин (неповнолітні діти, недієздатні повнолітні тощо) не набули або втратили виборчі права, наділяють своїми правами на безпосереднє здійснення влади довірених осіб (батьки, опікуни тощо).

Якщо держава або окремі державні органи чи органи місцевого самоврядування не набули повноважень здійснювати владу від імені більшості (50 % + 1) народу України, така держава і такі органи є нелегітимними, а їх діяльність незаконною, що означає узурпацію народної влади. В даному випадку під узурпацією слід розуміти насильницьке захоплення влади народу або її присвоєння державним органом чи посадовою особою, яким така влада або певний обсяг влади за Конституцією і законами не передані.

Посадові особи органів державної влади і місцевого самоврядування утворюють клас державних службовців – громадян України, на яких покладається безпосереднє виконання функцій держави на відповідній території, у конкретній галузі державного управління. Якщо держава (державні органи чи державні службовці) не виконує належним чином своїх зобов’язань перед народом України або узурпувала владу і добровільно не відмовляється від своїх злочинних посягань, відносини народу з такою державою набувають характеру класової боротьби (боротьби за права і свободи народу). В такому разі Рух ошуканих громадян набуває ознаки народно-визвольного руху з застосуванням усіх можливих заходів повернення узурпованої державою влади та поновлення порушених прав.

Форми обміну інформацією та організації зворотного звязку

Для обміну інформацієюта організації зворотного зв’язку крім пошти активно використовуються електронні засоби, що дозволяє забезпечити не лише обмін інформацією, а й одночасну відкриту комунікацію в он-лайн режимі чисельних аудиторій, проведення електронного опитування та підрахунку голосів, з’ясування і узгодження позицій в короткий термін з мінімальними витратами часу і коштів.

Спілка має свій сайт, голосовий сервер та друкований орган.

Фінансування

Фінансування діяльності Спілки здійснюється за рахунок добровільних членських внесків, розмір і користування якими визначається окремим Положенням.

Іншими джерелами фінансування діяльності Спілки можуть бути пожертвування, кошти, отримані від розповсюдження друкованого видання, надання платних послуг та реалізації прибуткових проектів. Фінансова діяльність Спілки регламентується окремим Положенням.

Паливода Віктор Іванович (http://narodna-vlada.org/statti/kontseptsiya)


 
З питань вступу до групи або з будь-яких інших пропозицій, радимо звертатися за наступними контактами:
Phone: +38(094)820-77-20
Skype: matrey_andrey
Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Комментарии   

 
#2 Денисов Андрей Викторович 24.02.2014 16:15
- и на http://patriot-blogpost.ru/archives/6251


ПАТРИОТИЧЕСКИЙ БЛОГПОСТ, ВСЯ ПРАВДА О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В РОССИИ | НАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА +79374877509




ГлавнаяИдеологи я Что происходит История России Родителям и детям Штаб Патриотов КонтактыПомощь
Главная / Актуальные темы /
Фёдоров 19 февраля 2014 (телеканал МИР, об иностранной интервенции на Украину)
21 Февраль 2014 От Олег Андриянов Актуальные темы, Евгений ФЕДОРОВ, Интервью и мнения 0 comments


Фёдоров 19 февраля 2014 (телеканал МИР, об иностранной интервенции на Украину) После Киева Москва

Похожие новости:

Евгений Федоров. Об интервенции в Украину и новых российских законах. Опубликовано 28 Янв 2014 г. Разговор с депутатом Государственной Думы...
Евгений Федоров 6 февраля 2014 Опубликовано 10 Фев 2014 г. Беседа с депутатом Государственной Думы...
7 февраля — лекция Николая Старикова в Уфе 7 февраля в Уфимском Авиационном Техникуме (Ленина, 61) состоится лекция Николая...
Евгений Фёдоров про Евромайдан Опубликовано 29 Янв 2014 г. Депутат Евгений Федоров про Евромайдан....
26 января 2014. Пикет НОД 26 января 2014 года в Уфе прошел пикет, организованный уфимским...
 
 
#1 Денисов Андрей Викторович 24.02.2014 16:12
"КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и НАЦИОНАЛЬНОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ - РОССИИ СНАЧАЛА" - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ и СОВЕТУЙТЕ! - ПО ВОЗМОЖНОСТИ И ПОНИМАНИЮ КАЖДОГО! - ХОТЯ БЫ ДУШОЙ СНАЧАЛА

ОДНИМ ФАЙЛОМ БЕСПЛАТНО - на: http://yadi.sk/d/NQ-TC91JEFYZe ; http://yadi.sk/d/XZpp8XKTEF9JJ
- на http://www.rusnod.ru/theme2770.html

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА » ГОВОРИТ НОД » ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ НОД. ВЫПУСК 15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОД И КПЕ
24.02.2014 РедНОД
Дискуссионный клуб НОД. Выпуск 15. Взаимодействие НОД и КПЕ


(18.02.2014)
Дискуссионный клуб НОД. Выпуск 15. Взаимодействие НОД и КПЕ.
Ведущий: Кинсбурский Андрей Владимирович

Актив НОД



- И НА http://www.rusnod.ru/theme2764.html


ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА » ГОВОРИТ НОД » ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ: БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ И РОССИИ (22.02.2014) ПОЛНОЕ ВИДЕО
23.02.2014РедНОД
Евгений Федоров: Будущее Украины и России (22.02.2014) Полное видео


Беседа с депутатом Государственной Думы Евгением Федоровым (22.02.2014)
Актив НОД

"КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и НАЦИОНАЛЬНОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ - РОССИИ СНАЧАЛА" - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ и СОВЕТУЙТЕ! - ПО ВОЗМОЖНОСТИ И ПОНИМАНИЮ КАЖДОГО! - ХОТЯ БЫ ДУШОЙ СНАЧАЛА

ОДНИМ ФАЙЛОМ БЕСПЛАТНО - на: http://yadi.sk/d/NQ-TC91JEFYZe ; http://yadi.sk/d/XZpp8XKTEF9JJ
 

Чтобы оставить комментарий Вам надо зарегистрироваться на сайте

Мы ВКонтакте

 

Сайты


Статистика

Посетители
854
Материалы
2021
Количество просмотров материалов
10438214

Интернет Ресурсы