Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Обсуждаем устав Всеукраинской общественной организации.

Обсуждаем устав Всеукраинской общественной организации. 12 года 1 мес. назад #647


 • Сообщений:15 Спасибо получено: 4
 • Administrator аватар
 • Administrator
 • Администратор
 • Вне сайта
 • Репутация: 1
Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Громадська спілка «Рада громадських організацій Запорізької області» (далі – Спілка) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, засновниками якої є юридичні особи приватного права та громадські об’єднання.
1.2. Спілка діє відповідно до Конституції України та Закону України «Про громадські об’єднання», а також цього Статуту.
1.3. Спілка здійснює свою діяльність на території м. Запоріжжя та Запорізької області.
1.4. Спілка є юридичною особою з моменту державної реєстрації в установленому законом порядку, має свою печатку, кутовий штамп, символіку, бланки зі своїм найменуванням та інші атрибути.
1.5. Діяльність Громадської спілки ґрунтується на принципах:
1.5.1. «Відкритості» – надання вільного доступу до інформації про діяльність спілки.
1.5.2. «Гласності» – участь у діяльності спілки населення, представників засобів масової інформації.
1.5.3. «Соборності» – процес прийняття узгоджених рішень у режимі діалогу.
1.5.4. «Рівноправності» – члени спілки мають рівні права незалежно від статусу чи посади.
1.5.5. «Толерантності» – член спілки має право вільно висловлювати свою думку, при цьому поважаючи думку й особистості інших членів спілки.
1.5.6. «Співпраці» – взаємодія з усіма громадянами, організаціями та представниками органів влади, охочими працювати на благо суспільства.
1.5.7. «Добровільності» – члени спілки на добровільній основі беруть участь у діяльності спілки. Ніхто нікого не може примушувати до тієї чи іншої діяльності.
1.5.8. «Ініціативності» – кожен член спілки має право діяти самостійно, не перешкоджаючи діям інших членів, за умови відповідності даної діяльності цілі, завданням та принципам визначеним у цьому статуті.
1.5.9. «Справедливості» – спілка працює в інтересах кожного громадянина, не допускаючи ухвалення рішень на користь окремих кланів і груп населення, що суперечать інтересам всього суспільства.
1.6. Спілка створюється на невизначений термін. Статут спілки може бути змінений як з накопиченням досвіду роботи, так і в міру зміни завдань її діяльності.
1.7. Повне найменування:
1.7.1. українською мовою: Громадська спілка «назва»;
1.7.2. російською мовою: Общественный союз «название»;
1.8. Скорочене найменування:
1.8.1. українською мовою: ГС «назва»;
1.8.2. російською мовою: ОС «название»;
1.9. Юридична адреса Спілки: 69000 Україна, місто, вул. __________________________.

Розділ IІ.
МЕТА І ЗАВДАННЯ СПІЛКИ


2.1. Мета діяльності: «Сприяння становленню громадянського суспільства у Запорізькій області».
2.2. Основними завданнями спілки є:
2.2.1. реалізація та захист інтересів громадян у різних сферах суспільного життя;
2.2.2. сприяння підвищенню соціальної та громадянської активності членів спілки, заохоченню членів спілки до участі у розв'язанні найрізноманітнішого кола завдань, які постають перед ними;
2.2.3. сприяння своїм членам у втіленні особистих духовних, творчих, спортивних та інших здібностей, задоволення соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів через широке коло громадських інститутів;
2.2.4. сприяння розвитку членів спілки на засадах територіальної української ідентичності, самоповаги, толерантності, духовності та високої культури.
2.2.5. збір та аналіз інформації щодо різноманітних регіональних проблем;
2.2.6. збір та аналіз інформації щодо ресурсного потенціалу, що існує на території Запорізької області;
2.2.7. створення тимчасових робочих груп та колективів для аналізу та вирішення місцевих проблем силами членів спілки;
2.2.8. розробка проектів та бізнес-планів задля вирішення різноманітних проблем Запорізької області;
2.2.9. підбір кадрів та ресурсів для реалізації відповідних місцевих проектів та бізнес-планів;
2.2.10. участь у реалізації відповідних проектів і бізнес-планів;
2.2.11. навчання членів спілки, спрямоване на підвищення їхньої соціальної активності;
2.2.12. розповсюдження досвіду роботи з активізації громадської діяльності;
2.2.13. висвітлення роботи спілки у ЗМІ;
2.2.14. залучення мешканців Запорізької області до здорового способу життя;
2.2.15. розвиток і поширення здорового дозвілля, спорту серед молоді;
2.2.16. організація та проведення культурно-просвітницьких, дозвільних, навчально-тренувальних, наукових, змагальних, оздоровчо-рекреаційних заходів тощо, а також участь у таких заходах;
2.2.17. сприяння членам спілки у соціалізації, здобутті освіти, підвищенні відповідного рівня фахової класифікації, працевлаштуванні тощо.
2.3. Для здійснення цілей і завдань, визначених Статутом, спілка має право:
2.3.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
2.3.2. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
2.3.3. брати участь у громадській діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
2.3.4. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
2.3.5. створювати установи та організації;
2.3.6. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
2.3.7. вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
2.3.8. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики, зокрема:
• подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду;
• у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці проектів регуляторних актів;
• подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;
• бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;
• одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.
2.3.9. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
2.3.10. засновувати засоби масової інформації;
2.3.11. брати участь у розробленні проектів рішень з питань ґендерної рівності, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
2.3.12. делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів, що утворюються при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
2.3.13. проводити моніторинг з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
2.3.14. засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.
2.4. За рішенням Загальних зборів спілка може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Спілка може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими фізичними та юридичними особами.

Розділ IІІ.
УМОВИ І ПОРЯДОК ЧЛЕНСТВА У ГРОМАДСЬКІЙ СПІЛЦІ


3.1. Членами Громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи або без такого статусу (далі – Організації).
3.2. До складу спілки може бути обрано не більш ніж по одному представнику від кожній Організації. Членство у Громадській спілці є індивідуальним.
3.3. Прийняття членів здійснюється за умови дотримання кандидатами вимог Статуту та на підставі поданої заяви встановленого зразка, до якої додаються:
3.3.1. рішення керівника Організації, якщо інше не передбачено її установчими документами, про делегування представника до складу Громадської спілки, засвідчене печаткою (у разі наявності);
3.3.2. копії документів, що підтверджують реєстрацію Організації.
3.4. Організація, яка делегувала свого представника до складу спілки має можливість змінити його, на підставі відповідної заяви, яка подається голові спілки. До заяви також додаються перелік документів зазначених у п.3.3.
3.5. Кооптація персонального складу Громадської спілки відбувається один раз у квартал на Загальних зборах, де всі бажаючі особи, висунуті в установленому порядку від Організацій, мають можливість увійти до складу спілки згідно цього статуту.
3.6. Членство в Громадській спілці припиняється на підставі рішення Загальних зборів або Президії у разі:
3.6.1. систематичної (більше ніж 2 рази поспіль) неучасті без поважних причин у засіданнях Загальних зборах або засіданнях робочих органів Громадської спілки;
3.6.2. повідомлення керівника Організації, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській спілці;
3.6.3. скасування державної реєстрації Організації, представника якого обрано до складу Громадської спілки;
3.6.4. неможливості члена спілки брати участь у роботі Громадської спілки за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської спілки недієздатним або обмежено дієздатним;
3.6.5. набуття законної сили судового рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності;
3.6.6. подання членом Громадської спілки особистої заяви;
3.6.7. смерті.
3.7. Якщо, членство в Громадській спілці було припинено на підставі систематичної неучасті особи у засіданнях, прийняття того ж самого представника від Організації до складу спілки не допускається.
3.8. У разі припинення членства у Громадській спілці будь-кого з її членів, кворум та правомочність розраховується від кількості членів, що залишилися.

Розділ IV.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ


4.1. Члени Громадської спілки мають право:
4.1.1. брати участь у Загальних зборах, засіданнях Президії та комітетів Громадської спілки;
4.1.2. обирати та бути обраними до керівних органів спілки;
4.1.3. пропонувати питання щодо порядку денного засідань Загальних зборів, Президії, та інших робочих органів Громадської спілки;
4.1.4. обговорювати питання, що виносяться на Загальні збори, Президії та засідання робочих органів Громадської спілки, вносити відповідні пропозиції;
4.1.5. голосувати з правом вирішального голосу на Загальних зборах та засіданнях робочих органів Громадської спілки, до складу яких вони входять;
4.1.6. бути членом одного комітету та не більш ніж двох тимчасових робочих органів Громадської спілки;
4.1.7. ініціювати залучення представників громадськості, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань під час засідань Загальних зборів, Президії та комітетів Громадської спілки;
4.1.8. у разі незгоди з прийнятими рішеннями висловлювати окрему думку, що в обов’язковому порядку долучається до протоколу засідання Загальних зборів, Президії та комітетів Громадської спілки;
4.1.9. здійснювати громадський контроль, звертатися до відповідних суб’єктів з вимогою про припинення протиправної діяльності у відповідності до чинного законодавства.
4.2. У разі неможливості бути присутнім на Загальних зборах, засіданні Президії або робочих органів Громадської спілки, член спілки має право у письмовому вигляді викласти власну думку з питань порядку денного, що долучається до протоколу засідання.
4.3. Голосування членів Громадської спілки є особистим. Передача права голосу іншим особам, в тому числі членам Громадської спілки, не дозволяється.
4.4. Члени Громадської спілки зобов’язані:
4.4.1. сприяти досягненню мети та завдань спілки;
4.4.2. дотримуватись вимог Статуту;
4.4.3. надавати реально можливу допомогу спілки в її діяльності.

Розділ V.
ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ


5.1. Строк повноважень персонального складу Громадської спілки – два роки. Повноваження попереднього складу Громадської спілки припиняються у день обрання нового складу.
5.2. Персональний склад Громадської спілки формується на звітно-виборчих зборах шляхом голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської спілки та внесені від Організацій.
5.3. Для формування нового складу Громадської спілки, Президія не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення повноважень чинного складу Громадської спілки, створює робочу групу з підготовки звітно-виборчих зборів для формування нового складу Громадської спілки (далі – робоча група).
5.4. До складу робочої групи можуть входити представники від Організацій, які не є членами діючого складу Громадської спілки.
5.5. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення звітно-виборчих зборів робоча група в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті спілки та в інший прийнятний спосіб підготовлене повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення звітно-виборчих зборів, порядок подання заяви для участі у звітно-виборчих зборах, відомості про склад робочої групи та прізвище ім’я по-батькові, електронну адресу і номер телефону відповідальної особи.
5.6. Для участі в звітно-виборчих зборах до робочої групи подається заява встановленого зразка, підписана уповноваженою особою керівного органу Організації. До заяви додаються перелік документів зазначених у п.3.3.
5.7. За 10 календарних днів до проведення звітно-виборчих зборів прийом заяв припиняється. На підставі поданих заяв робоча група складає список учасників звітно-виборчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської спілки та не пізніше ніж за сім календарних днів до дня звітно-виборчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів на офіційному веб-сайті спілки. У разі зміни часу та місця проведення звітно-виборчих зборів, робоча група повідомляє про це на офіційному веб-сайті спілки та в інший прийнятний спосіб.
5.8. Процедура проведення звітно-виборчих зборів визначається регламентом звітно-виборчих зборів, яким встановлюється:
5.8.1. порядок реєстрації учасників звітно-виборчих зборів;
5.8.2. порядок проведення голосування по обранню робочих органів звітно-виборчих зборів;
5.8.3. орієнтовний перелік питань порядку денного звітно-виборчих зборів;
5.8.4. порядок обрання членів Громадської спілки, зокрема визначення процедури голосування та підрахунку голосів;
5.8.5. процедура оголошення результатів виборів тощо.
5.9. З числа учасників звітно-виборчих зборів обирається голова та секретар зборів, робочі органи зборів, заслуховується інформація, зокрема, звіт голови Громадської спілки про результати діяльності попереднього складу.
5.10. Протокол звітно-виборчих зборів та відомості про обраний склад Громадської спілки оприлюднюється на офіційному веб-сайті не пізніше, ніж за десять календарних днів після проведення звітно-виборчих зборів.

Розділ VI.
ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ


6.1. Статутними органами спілки є:
6.1.1. Загальні збори;
6.1.2. Президія;
6.1.3. Комітети;
6.1.4. Ревізійна комісія.
6.2. Вищим органом управління спілки є Загальні збори.
6.3. Загальні збори скликаються не рідше ніж один раз на квартал головою спілки.
Позачергові Загальні збори можуть скликатися за ініціативою більшості від загального складу Президії або за пропозицією не менше 10% від загальної кількості членів спілки.
Час і місце проведення Загальних зборів визначаються Президією спілки.
6.4. Загальні збори спілки відбуваються відкрито та є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загальної кількості членів спілки.
6.5. Повноваження Загальних зборів:
6.5.1. затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;
6.5.2. обрання Ревізійної комісії;
6.5.3. припинення повноважень голови спілки;
6.5.4. затвердження внесених в установленому порядку пропозицій щодо припинення та набуття членства у спілці;
6.5.5. визначення відповідно до мети і завдань пріоритетних напрямків діяльності спілки;
6.4.6. заслуховування звіту Голови про результати діяльності спілки за рік, що минув, визнання його задовільним або незадовільним;
6.5.7. затвердження програми діяльності спілки на поточний рік;
6.5.8. затвердження кількості та переліку комітетів спілки;
6.5.9. прийняття рішення про заснування спілкою підприємств, установ та інших організацій;
6.5.10. здійснення права власності щодо майна, яке перебуває у власності спілки;
6.5.11. визначення розміру і порядку сплати членських внесків, а також інших платежів;
6.5.12. прийняття рішення про вступ до спілок громадських організацій, інших об'єднань юридичних осіб;
6.5.13. затвердження форми документу, що підтверджує членство в спілці;
6.5.14. затвердження бланку та атрибутики спілки;
6.5.15. надання доручень Президії;
6.5.16. прийняття рішення про припинення діяльності спілки;
6.5.17. обрання ліквідаційної комісії;
6.5.18. затвердження ліквідаційного балансу;
6.5.19. розгляд будь-якого питання щодо діяльності спілки та прийняття по ньому рішення, незалежно від того, до компетенції якого статутного органу воно віднесено або делеговано.
6.6. Загальні збори обирають головуючого та секретаря. Рішення загальних зборів приймається шляхом відкритого голосування і оформлюється протоколом.
6.7. Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала половина від загальної кількості членів спілки, крім випадків, передбачених цим Статутом.
6.8. Президія є постійно діючим виконавчим статутним органом спілки (далі – Президія). Засідання якої проводяться не рідше, ніж один раз на місяць.
6.9. До складу Президії входять голови комітетів спілки.
6.10. Засідання Президії відбуваються відкрито та є правомочними за умови присутності двох третин членів від її складу. Позачергові засідання Президії можуть скликатися за ініціативою голови спілки або за пропозицією не менше половини її членів.
6.11. Рішення Президії приймаються шляхом відкритого голосування і оформлюються протоколом. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу членів Президії.
6.12. Повноваження Президії:
6.12.1. виключення членів спілки згідно п.3.6.;
6.12.2. організація діяльності спілки відповідно до затвердженої програми;
6.12.3. підготовка та проведення заходів відповідно до затвердженої програми діяльності, а також вирішення питань, пов'язаних з участю спілки у таких заходах;
6.12.4. скликає Загальні збори більшістю голосів від її загального складу;
6.12.5. визначає час і місце скликання чергових та позачергових Загальних зборів, організує їх проведення;
6.12.6. здійснення обліку членів спілки;
6.12.7. розгляд звернень громадян до спілки;
6.12.8. розробляє проекти програм та рішень спілки;
6.12.9. обирає голову Громадської спілки;
6.12.10. погоджує документи, що підписує голова від імені спілки;
6.12.11. розробка локальних правових актів, ведення кадрової документації;
6.12.12. проведення опитування членів спілки з метою виявлення громадської думки;
6.12.13. затвердження графіку заходів спілки;
6.12.14. розпорядження майном та коштами спілки в межах повноважень, наданих Загальними зборами;
6.12.15. делегування окремих повноважень особам, які працюють у спілці за трудовим договором або цивільно-правовою угодою;
6.12.16. виконання доручень Загальних зборів.
6.13. Громадську спілку очолює Голова, який обирається з числа членів Президії на її перших засіданнях, шляхом відкритого рейтингового голосування. Новообраним головою вважається кандидат, за якого було подано більшість голосів від загального складу членів Президії.
6.14. Повноваження Голови спілки:
6.14.1. представництво без довіреності спілки в усіх державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, інших організаціях всіх форм власності;
6.14.2. скликає, готує та проводить засідання Загальних зборів і Президії та головує на її засіданнях;
6.14.3. за погодженням з Президією підписує документи від імені Громадської спілки;
6.14.4. прийняття на роботу до спілки працівників за трудовим договором;
6.14.5. видання наказів з кадрових, внутрішньо-організаційних питань;
6.14.6. подання щорічного звіту про результати діяльності спілки за рік, що минув;
6.14.7. організація роботи з підготовки та подання фінансової звітності;
6.14.8. координує роботу Президії спілки;
6.14.9. інформує Президію про свою діяльність та прийняті рішення;
6.14.10. організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян;
6.14.11. забезпечує здійснення громадського контролю у відповідності до чинного законодавства;
6.14.12. виконує інші функції що делеговані Загальними зборами.
6.15. Питання про дострокове переобрання голови Громадської спілки може бути винесено на розгляд Загальних зборів або Президії за ініціативою не менше 10% від загальної кількості членів спілки, за ініціативою більшості від загального складу Президії. У цьому разі повноваження голови Громадської спілки можуть бути припинені, якщо за це рішення проголосувало більшість від загального складу членів Громадської спілки або Президії.
6.16. Повноваження голови Громадської спілки можуть бути припинені у разі:
6.16.1. подання особистої заяви;
6.16.2. набуття законної сили судового рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності;
6.16.3. вибуття з громадянства України;
6.16.4. прийняття рішення про дострокове переобрання;
6.16.5. смерті.
6.17. У разі відсутності голови Громадської спілки або неможливості ним виконувати свої обов'язки його повноваження виконує заступник.
6.18. Заступник голови Громадської спілки обирається з числа членів Президії на її засіданнях, шляхом відкритого рейтингового голосування. Обраним вважається кандидат, за якого було подано більшість голосів від загального складу членів Президії.
6.19. Повноваження заступника:
6.19.1. виконує обов'язки голови спілки у раз і його відсутності;
6.19.2. підготовлює порядок денний до засідань Загальних зборів та Президії;
6.19.3. організовує ведення документації;
6.19.4. координує роботу постійних та тимчасових органів Громадської спілки;
6.19.5. розробляє проекти програм діяльності спілки на поточний рік;
6.19.6. забезпечує інформування громадськості про діяльність Громадської спілки;
6.19.7. забезпечує взаємодію та листування спілки з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
6.19.8. за погодженням з головою залучає до виконання окремих завдань членів спілки та інших осіб (за їх згодою);
6.19.9. виконує інші повноваження за дорученням голови або Президії.
6.20. Комітети є постійними робочими органами Громадської спілки, які створюються відповідно до основних напрямків її діяльності. Перелік комітетів Громадської спілки затверджується Загальними зборами. Комітети формуються не менш ніж з чотирьох членів спілки. Члени спілки можуть входити до складу тільки одного комітету.
6.21. Робота комітетів проводиться колегіально, у формі засідань. Засідання комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу членів комітету.
6.22. Засідання комітету проводяться за необхідністю, але не рідше ніж один раз на місяць. Скликаються засідання головою комітету або у разі його відсутності секретарем комітету.
6.23. До повноважень комітетів належить:
6.23.1. попередній розгляд та опрацювання питань, що виносяться на засідання Загальних зборів та Президії;
6.23.2. громадська експертиза проектів нормативно-регуляторних актів, що розробляються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
6.23.3. взаємодія з консультативно-дорадчими органами, що діють при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
6.23.4. розгляд звернень громадян відповідно до компетенції комітету;
6.23.5. здійснення громадського контролю у відповідності до чинного законодавства;
6.23.6. виконання інших функцій.
6.24. У кожному комітеті шляхом відкритого голосування обираються голова та секретар комітету. Голова комітету входить до складу Президії спілки.
6.25. Голова комітету:
6.25.1. забезпечує планування діяльності комітету та проведення його засідань;
6.25.2. відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань комітету з урахуванням пропозицій його членів;
6.25.3. забезпечує контроль за виконанням рішень комітету;
6.25.4. опрацьовує внесені у встановленому порядку пропозиції з питань діяльності комітету;
6.25.5. забезпечує контроль за виконанням рішень комітету;
6.25.6. опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції, зокрема, щодо вступу членів Громадської спілки до комітету;
6.25.7. залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської спілки та інших осіб (за їх згодою);
6.25.8. забезпечує ведення річних звітів комітету, подає їх голові Громадської спілки;
6.25.9. забезпечує інформування громадськості про діяльність комітету;
6.25.10. організовує опрацювання та розгляд звернень громадян;
6.25.11. виконує інші функції у межах повноважень комітету.
6.26. У разі відсутності голови комітету або за неможливості виконувати ним свої обов'язки його функції виконує секретар.
6.27. Секретар комітету:
6.27.1. забезпечує ведення протоколів засідання комітету, у п’ятиденний термін подає їх на підпис Голові комітету;
6.27.2. погоджує ведення діловодства комітету з заступником голови спілки та зберігає у нього всі документи комітету;
6.27.3. забезпечує оприлюднення рішень комітету та направлення їх до Президії Громадської спілки;
6.27.4. організовує опрацювання та розгляд звернень громадян;
6.27.5. забезпечує інформування громадськості про діяльність комітету;
6.27.6. виконує обов'язки голови комітету у разі його відсутності;
6.27.7. здійснює інші функції у межах повноважень комітету.
6.28. Діяльність статутних органів спілки здійснюється на громадських засадах. На діяльність членів статутних органів спілки не розповсюджується законодавство про працю.

Розділ VІІ.
ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА СПІЛКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ


7.1. Джерелами надходження коштів та майна спілки є:
7.1.1. передання спілці засновниками, членами або іншими суб’єктами в тому числі в якості членських та інших внесків;
7.1.2. передання фізичними та юридичними особами на підставі договорів дарування, пожертви та інших безоплатних цивільно-правових угод;
7.1.3. отримання в результаті благодійної діяльності фізичних та юридичних осіб;
7.1.4. придбання за рахунок власних коштів;
7.1.5. придбання в результаті господарської діяльності створених спілкою підприємств, установ та інших організацій;
7.1.6. набуття на інших підставах, не заборонених законом.
7.1.7. Майно спілки не може перерозподілятись між його членами і повинно використовуватися для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.
7.1.8. Членські внески і добровільні пожертвування, отримані від юридичних та фізичних осіб, що спрямовуються на здійснення статутної діяльності спілки, не є об’єктом оподаткування.
7.2. У власності спілки можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.
7.3. Спілка має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та завданням, а також законодавству України.
7.4. Спілка набуває право власності у встановленому порядку на кошти та інше майно, передане їй у власність, пожертвуване фізичними та юридичними особами, а також на майно та майнові права, придбані за рахунок власних коштів чи набутих на інших підставах, не заборонених законом. Спілка володіє майном та коштами, придбаними в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених за її участю підприємств, установ та організацій.
7.5. Майно до спілки може бути внесено в установленому порядку будинками, спорудами, обладнанням та іншими матеріальними цінностями.
7.6. Спілка несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. Члени спілки не відповідають за її зобов’язаннями. Спілка не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, крім випадків, передбачених законодавством.
7.7. Ризики випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю спілки або передане їй в користування її членами, несуть матеріально-відповідальні особи у розпорядженні яких знаходиться майно, якщо інше не передбачено законодавством.
7.8. Право власності на кошти та майно спілки реалізують Загальні збори в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Повноваження щодо користування та розпорядження майном можуть бути покладені на Президію, з обов’язковим визначенням матеріально-відповідальних осіб.
7.9. Надходження спілки від фінансової діяльності спрямовуються виключно на статутні цілі та забезпечення господарської діяльності.
7.10. Фінансова діяльність спілки здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність спілки не є підприємницькою або іншою прибутковою діяльністю.
7.11. Спілка користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
7.12. Доходи або майно спілки не підлягають розподілу між її членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена спілки, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Розділ VІІІ.
ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ Й ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ


8.1. Спілка здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку органам державної статистики, несе відповідальність за достовірність бухгалтерської і статистичної звітності.
8.2. Голова у щорічному звіті про результати діяльності спілки за рік, що минув, окремим пунктом доповідає про надходження і витрачання коштів спілкою.
8.3. В разі визнання звіту голови спілки незадовільним в частині надходження і витрачання коштів спілки Загальні збори доручають ревізійній комісії перевірку фінансової діяльності Спілки. Загальні збори членів спілки визначають строк проведення такої перевірки, в останній день якого збираються для прийняття рішення за наслідками перевірки.
8.4. Ревізійна комісія є контрольним органом спілки для перевірки фінансової діяльності Спілки, яка утворюється у складі трьох членів спілки.
8.5. Ревізійна комісія може залучати до виконання своїх завдань осіб, які мають відповідну освіту або кваліфікацію, з правом дорадчого голосу.
8.6. Ревізійна комісія має вільний доступ до усіх документів спілки.
8.7. За наслідками перевірки ревізійна комісія складає висновок, який подає Загальним зборам членів спілки для прийняття рішення.

Розділ IX.
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СПІЛКИ


9.1. Проект змін і доповнень до Статуту вноситься до порядку денного Загальних зборів членів спілки за ініціативою більшості від загального складу Президії спілки.
9.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж три чверті від загальної кількості членів спілки.
9.3. Зміни і доповнення до Статуту підлягають обов'язковій реєстрації.

Розділ X.
ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ


10.1. Припинення діяльності спілки здійснюється шляхом:
10.1.1. реорганізації передання майна, прав та обов'язків правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення);
10.1.2. ліквідації.
10.2. Припинення діяльності спілки здійснюється на підставі рішення Загальних зборів, за яке проголосували не менш, ніж три чверті від загальної кількості членів спілки.
10.3. Ліквідація спілки здійснюється також за рішенням суду.
10.4. Ліквідація спілки за рішенням Загальних зборів здійснюється ліквідаційною комісією, яка обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів спілки.
10.5. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню спілкою. З цього моменту Загальні збори відбуваються в міру необхідності.
10.6. Ліквідаційна комісія в триденний термін з моменту її обрання:
10.6.1. оцінює майно спілки, виявляє дебіторів і кредиторів, здійснює розрахунки з ними;
10.6.2. складає ліквідаційний баланс.
10.7. Майно, що належить спілці, в тому числі кошти від реалізації майна під час процедури ліквідації, спрямовуються на:
10.7.1. оплату праці працівників за трудовим договором, виконання грошових зобов'язань за цивільно-правовими угодами;
10.7.2. виконання зобов'язань перед державними цільовими фондами.
10.8. Майно, передане спілці у користування, повертається власнику в натуральній формі.
10.9. Майно, що залишилось, використовується для виконання статутних завдань, на благодійні цілі, або спрямовується в доход держави.
10.10. Активи не можуть перерозподілятись між членами спілки, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.Вложенный файл:

Имя файла: Ustav.rtf
Размер файла: 325 KB
Последнее редактирование: 11 года 1 мес. назад от Матрей Андрей Климентьевич.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Максим, Хмельной Иван

Re: Обсуждаем устав Всеукраинской общественной организации. 12 года 1 мес. назад #657


 • Сообщений:1
 • Виктор аватар
 • Виктор
 • Новый участник
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
А украинская версия будет?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Обсуждаем устав Всеукраинской общественной организации. 12 года 1 мес. назад #658

Виктор пишет:
А украинская версия будет?
Обязательно будет, как только мы обсудим и дополним устав - после сделаем перевод на украинский язык.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Обсуждаем устав Всеукраинской общественной организации. 12 года 4 нед. назад #661

Предлагаю, раздел №2 дополнить «Миссия организации: Смена концепции управления государства.», а также изменить «Цель деятельности: Объединение граждан Украины для решения управленческих задач.».
Последнее редактирование: 12 года 3 нед. назад от Матрей Андрей Климентьевич.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Владимир

Re: Обсуждаем устав Всеукраинской общественной организации. 12 года 4 нед. назад #662

Думаю, в уставе должна быть упомянута КОБ... Так же как и некоторые её цели... В частности, там где "миссия" и "цель", необходимо утвердить, что "одной из целью является плодготовка обьщества к созданию политической партии на основе КОБ"

Политическая партия на основе КОБ нужна потому, что "общественная организация" - не может прийти к власти...

С названием можно не париться: "Всеукраинская общественная организация сторонников КОБ"

Почему "Концепция Общественной Безопастности" должна быть обязательно упомянута? Потому, что общественных организация в Украине "воз и маленькая тележка"! И все хотят счастья на Земле и в Украине особенно... Принципиальное отличее "нас" - от всех остальных - это наша база, основа, т.е. КОБ, а значит она должна быть непременно упомянута!
Последнее редактирование: 12 года 4 нед. назад от Коваль Володимир Анатолiйович.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Обсуждаем устав Всеукраинской общественной организации. 12 года 2 нед. назад #669

Добавление:

1) Плохо прописан пункт о "исключении" из организации... Должна быть чётко определен процесс исключения. Потому как любой участник, или группа, может начать деятельность прямо противоположную для организации... А отмежеваться от такого горе-участника, или группы, так как прописано в предлагаемом тексте устава, не представляется возможным...

2) Пункт 7.1. Организация осуществляет отчётность и контроль хозяйской и другой коммерческой деятельности говорит о "хозяйской и другой коммерческой деятельности",

но если наша организация НЕ-коммерческая, и как прописано в пункте 6.1. Организация не имеет средств и имущества; не имеет членских взносов; не ведёт коммерческой деятельности;... не принимает финансовой помощи или добровольных пожертвований граждан, предприятий, учреждений и организаций и не имеет иных возможных поступлений денежных средств и имущества.

Тогда о какой коммерческой деятельности идёт речь в п.7.1???
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Обсуждаем устав Всеукраинской общественной организации. 12 года 2 нед. назад #670

Коваль Володимир Анатолiйович пишет:
Тогда о какой коммерческой деятельности идёт речь в п.7.1???
:reflect: Этот вопрос пока обсуждается, еще не определено будет организация вести коммерческую деятельность или нет.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Обсуждаем устав Всеукраинской общественной организации. 12 года 1 нед. назад #672

Представленный устав соответствует интернет формату но никак реальным
действиям общественной организации...?! Реальная деятельность ставит участников в неравное положение, по одной простой причине,-наличие ресурса
для проведения очных организованных встреч, то бишь организатор имеет преимущество для имплантации своего видения действий ...?! Сайт или группа
сайтов не могут так влиять, т.к. всякий может перенести свою точку зрения
на другой интернет ресурс...?! А все выше перечисленные действия в уставе
можно без труда выполнять в интернет пространстве....?! Пожалуй это единственный способ сохранить независимость мнений от влияния коммерческого ресурса, чтобы не попасть под него полностью....?! В интернете действия можно только предложить и обсудить, а дальше свобода выбора каждого.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Обсуждаем устав Всеукраинской общественной организации. 11 года 11 мес. назад #694


 • Сообщений:4
 • Владимир аватар
 • Владимир
 • Новый участник
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
Предлагаю пункт "3.1. Организация действует по принципу единогласного принятия решений путём соборного согласования мнений и предложений между индивидуальными, коллективными участниками и/или тандемами участников ячеек и между самими ячейками..."

изложить в редакции:

"3.1. Организация действует по принципу принятия решений путём согласования мнений и предложений членов организации на ежеквартальном двухэтапном интернет-референдуме (с предварительным обсуждением вопроса на форуме и определением его рейтинга, и с последующим окончательным голосованием), с использованием системы личных электронных ключей для голосования. Решение считается принятым при положительной оценке 90 и более процентов участников референдума."
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Обсуждаем устав Всеукраинской общественной организации. 11 года 11 мес. назад #695


 • Сообщений:4
 • Владимир аватар
 • Владимир
 • Новый участник
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
В дополнение к предыдущему сообщению по пункту 3.1., высылаю в прикрепленном файле эскиз сайта интернет-референдумов. Готов оказать помощь в непосредственной разработке сайта.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Обсуждаем устав Всеукраинской общественной организации. 11 года 11 мес. назад #697


 • Сообщений:4
 • Владимир аватар
 • Владимир
 • Новый участник
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
"1.4. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет свою печать, угловой штамп, символику, бланки со своим наименованием и другие атрибуты организации, но не имеет членских взносов, не ведёт коммерческой деятельности, не имеет самостоятельного баланса, основных и оборотных средств, не открывает расчётный и другие счета в банковских учреждениях."

Замечание: данный пункт необходимо проконсультировать у квалифицированного юриста на предмет соответствия действующему законодательству Украины, Закону Украины об общественных объединениях.

Кроме того, членские взносы необходимы для нормальной работы. Добровольные пожертвования также необходимы - в этой части Устав нужно менять.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Обсуждаем устав Всеукраинской общественной организации. 11 года 11 мес. назад #704

Володимир потдержую вас , на счет упоминания КОБ в уставе очень важный момент.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Время создания страницы: 0.405 секунд

Мы ВКонтакте

 

Сайты


Статистика

Посетители
854
Материалы
2021
Количество просмотров материалов
10227085

Интернет Ресурсы